Sol·licitar Voluntaris

SOL·LICITUD DE PROJECTES DE VOLUNTARIAT

Podran sol·licitar la utilització dels serveis de l’Oficina del Voluntariat Esportiu les entitats amb personalitat jurídica legalment constituïdes i que desenvolupen un esdeveniment esportiu a la ciutat de València.
Aquestes entitats hauran de sol·licitar aquests serveis mitjançant l’emplenament de la sol·licitud corresponent, que serà analitzada per part dels tècnics de l’Oficina per a la seua acceptació o desestimació.
Per a la sol·licitud dels serveis de voluntariat, l’entitat organitzadora haurà d’emplenar i presentar el document de sol·licitud (annex nº2) durant el mes de gener per a esdeveniments que es realitzen en aqueixa anualitat (per registre d’entrada o per e-mail). En tots els casos, la sol·licitud haurà de tramitar-se amb una antelació mínima de 6 mesos.

PROCEDIMENT PER A LA SOL·LICITUD DE VOLUNTARIS PER A ESDEVENIMENTS ESPORTIUS

Sol·licitud de voluntaris per a esdeveniments esportius:

Si desitges sol·licitar la participació d’aquesta oficina per a la coordinació de voluntaris/as, hauràs d’enviar el document adjunt en les nostres oficines de la Fundació Esportiva Municipal o enviar-ho al correu voluntariatesportiu@fdmvalencia.es