Compromis

En general, la persona voluntària té les següents obligacions: 

 • Realitzar la seua activitat de conformitat amb els principis establits en la Llei  4 /2001.
 • Observar les mesures de salut i seguretat que s’adopten.
 • Guardar la confidencialitat de l’informació rebuda i coneguda en desenvolupament de la seua activitat.
 • Respectar els drets de les persones o grups a qui dirigisca la seua activitat.
 • Els altres que es deriven de la present llei i de la resta de l’ordenament jurídic que faça referència al voluntariat.

En particular, són obligacions de la persona voluntària davant l’entitat en la qual presta les seues activitats com a persona voluntària:

 • Complir amb la màxima diligència els compromisos adquirits amb l’entitat de la qual forme part, respectant els fins i la normativa per la qual es regeix.
 • Acceptar els objectius i acatar les instruccions de l’entitat a la qual pertany i ser respectuós amb ella.
 • Rebutjar qualsevol tipus de contraprestació per la prestació de la seua activitat voluntària.
 • Cuidar i fer bon ús del material o equip confiat per l’entitat per al desenvolupament d’activitats del voluntariat.
 • Participar en les activitats formatives previstes per l’entitat i en les quals siguen necessàries per a mantindre la qualitat dels serveis que es presten.
 • Utilitzar adequadament el distintiu de l’entitat en la qual estiga integrat.
 • En cas de renúncia, comunicar-ho amb temps suficient a l’entitat, perquè puguen adoptar-se les mesures necessàries per a evitar un perjudici en la labor encomanada.